CALA Annual Jing Liao Award Thank You Letter

Submitted by cala-webmaster on Tue, 06/14/2011 - 03:01

Thank You Letter

On behalf of the Chinese American Librarians Association (CALA), we are writing with sincere gratitude to acknowledge the receipt of your donation to the CALA Annual Jing Liao Award for The Best Research in All Media. We appreciate your generous and kind support.

Establishing this award is very important to encourage scholarship and research among CALA members. We appreciate very much your donation that made this fund possible.

CALA is an IRS 501 (c) (3) Non-profit organization. The EIN (employer identification number) assigned to CALA by the Internal Revenue Service is 23-7417422. Your kind donation is tax deductible. You will receive a receipt from the CALA Treasurer for tax return purposes.

Thank you again for your generous donation in supporting this research award fund.

Very sincerely yours,

Chinese American Librarians Association

The Task Force for CALA Annual Jing Liao Award

 • Shuyong Jiang (Chair)
 • Wen-ling Liu
 • Karen Wei

List of names who have donated to the Fund:

Jing Liao’s family members:

 • Zong-qi Cai,
 • Liao Zhuren,
 • Liao Xianghua,
 • Yang Xiuzhen
 • Hom, Gary
 • Lynn L Hom
 • Liao, Hsiang-yun
 • Liao, Rebecca
 • Liu, Dorcas
 • Wu, Xionghua
 • Ling L. Gao-Wu

Other donors:

Alpha Chapter Ford, Barbara Packard, Jerome Song, Xiaodong Ye, Siping
Bao, Yanqing
Jianmin Jin
Jiang, Shuyong Poulosky, Paul R.
Laura J. Poulosky
Soo, Hermia G. Yen, Ruth
Benmamoun, Elabbas
Liang Wang
Gao, Xing
Xiuyan He
Qi, Xiaoping
Mingming Peng
Su, Feiteng
Deqi Kong
Yu, George
Priscilla
Block, Jane
Paul Kruty
Hueting, Gail P. Qiu, Caian
Tang, Weijia
Sun, Xiaojing Yu, Jie
Xiaoxia Wang
Cao, Shuwen
Li Zhang
Kaufman, Paula Quinn, Chris Tsai, Kevin Xia, Wei
Edgren, J. S.
Chang, Chen-Chuan
Wen-Lin Wu
Lei, Shanbhag Ruan, Lian
Zhong-Jin Ruan
Wang, Steve
Yimin Fang
Xu, G. Gary
Eva C. Liu
Chen, Jian Li, Kathy Schnuer, Richard Wang, Yu
Kang Xiang
Zhang, Haihui
Chen, Pingjian
Shicai Wang
Liang, Lixia
Liu Xiaoyan
Schutz, Ginger Wei, Karen Zhang, Tong
Ximing Cai
Chen, Xiaoling Liang, Xin-zhong
Shengfang Chen
Sha, Lui
Shircey Sha
Wei, Tam Zhang, Xuehua
Chen, Xiulan
Shihu Ge
Liu, Bo
Zhipei Liang
Shih, Chuan-Kang
Liping Wang
Wright, Joyce Zheng, Jiayi
Chen, Yahsin Liu, Kuo-ping Shaw, Crystal C.
Michael J. P. Shaw
Wu, Martin
Yi-Lin Wu
Cheng, Chifan Lu, Mei
Jimmy Hsia
Simpson, Fung-yin Kuo Wu, Yiyi
Chen Jiefang
Cheng, Penny Luo, Manling Smith, Linda Yao, Chunlan
Lee Hanjie
Cheng, Jianjun
Shao Dan
Namachchivaya, Beth Sandore Song, Renmin
Guo, Junge
Yao, Ruiliang
Guirong Wang
Chuang, Shun-Lien
Shu-Jung Chuang
Oono, Yoshitsugu Yuriko Oono Yau, Vincent
Mimi Yau


CALA is a 501(c)3 non-profit organization (website: https://cala-web.org)

Copyright © 2008-2023 CALA. All Rights Reserved.

Powered by Wild Apricot Membership Software