Skip to main content

CALA Board of Directors (2020-2021)

Executive Committee

  • Hong Yao President, 2020-2021
  • Lian Ruan Executive Director, 2019-2022
  • Wenli Gao Vice-President/President-Elect, 2021-2022
  • Suzhen Chen Treasurer, 2020-2022
  • Fu Zhuo Immediate Past President, 2019-2020
  • Ray Pun Incoming Vice-President/President-Elect, 2022-2023

At-Large Board of Directors (2018-2021)

At-Large Board of Directors (2019-2022)

At-Large Board of Directors (2020-2023)

Chapter Presidents (2020-2021)