Skip to main content

CALA Board of Directors (2019-2020)

Executive Committee

  • Fu Zhuo President, 2019-2020
  • Lian Ruan Executive Director, 2019-2022
  • Hong Yao Vice-President/President-Elect, 2020-2021
  • Ying Liao Treasurer, 2018-2020
  • Ying Zhang Immediate Past President, 2018-2019
  • Wenli Gao Incoming Vice-President/President-Elect, 2021-2022

At-Large Board of Directors (2017-2020)

At-Large Board of Directors (2018-2021)

At-Large Board of Directors (2019-2022)

Chapter Presidents (2019-2020)