Skip to main content

CALA Board of Directors (2018-2019)

Executive Committee

 • Ying Zhang President, 2018-2019
 • Lian Ruan Executive Director, 2016-2019
 • Fu Zhuo Vice-President/President-Elect, 2019-2020
 • Ying Liao Treasurer, 2018-2020
 • Le Yang Immediate Past President, 2017-2018
 • Hong Yao Incoming Vice-President/President-Elect, 2020-2021

At-Large Board of Directors (2016-2019)

 • Xiaojie Duan
 • Jianye He
 • Yongyi Song
 • Hong Wu
 • Hong Miao

At-Large Board of Directors (2017-2020)

 • Leping He
 • Weiling Liu
 • Ping Fu
 • Ray Pun
 • Min Tong

At-Large Board of Directors (2018-2021)

 • Qi Chen
 • Michael Huang
 • Yuan Li
 • Guoying(Grace) Liu
 • Minhao Jiang

Chapter Presidents (2018-2019)

 • Ray Pun NCA
 • Jie Tian SCA
 • YunShan Ye GMA
 • Mingyan Li MW
 • Hong Yao NE
 • Peng Mu SE
 • Xiping Liu SW
 • Guoying(Grace) Liu Canada