Skip to main content

CALA Board of Directors (2016-2017)

Executive Committee

  • Qi Chen President, 2016-2017
  • Lian Ruan Executive Director, 2016-2019
  • Le Yang Vice-President/President-Elect, 2017-2018
  • Ying Liao Treasurer, 2016-2018
  • Ying Zhang Incoming Vice-President/President-Elect, 2018-2019

At-Large Board of Directors (2014-2017)

At-Large Board of Directors (2015-2018)

At-Large Board of Directors (2016-2019)

Chapter Presidents (2016-2017)