Skip to main content

CALA Committees (2021-2022)

Assessment and Evaluation Committee

 • Chair: Huifen Chang
 • Jia Mi
 • Xiaoyin Zhang
 • Xiaocan Lucy Wang
 • Hong Li
 • Yanhong Wang

Constitution and Bylaws Committee

 • Chair: Lei Jin
 • Zao Liu
 • Xiping Liu
 • Ya Wang

Conference Program Committee & Local Arrangement

 • Chair: Ray Pun
 • Mingyan Li
 • Fen Lu
 • Andrew Yanqing Lee (local arrangement)
 • Yunshan Ye (local arrangement)

Election Committee

 • Chair: Lian Ruan
 • Shuyi Liu
 • Jie Huang
 • Jingjing Wu
 • Meng Qu
 • Hong Li

Handbook SubCommittee

 • Chair: Lei Jin
 • Zao Liu,
 • Xiping Liu
 • Ya Wang

International Relations Committee

 • Chair: Michael Huang
 • Jie Huang
 • Hong Yao
 • Amy Jiang
 • Jiaxun Benjamin Wu
 • Qinghua Xu
 • Liya Deng
 • Min Tong
 • Xiaojie Duan
 • Grace Liu
 • Raymond Wang
 • Yifan Huang

Mentorship Program

 • Co-Chair: Zeng Yang
 • Co-Chair: Ning Zou
 • Fen Lu
 • Lijuan Xu
 • Xijia Peng
 • Yanhong Wang

Membership Committee

 • Co-Chair: Vincci Kwong
 • Co-Chair: Xiaoyu Duan
 • Edward Junhao Lim

Nomination Committee

 • Chair: Hong Yao
 • Renee Bu
 • Wen Wen Zhang
 • Andrew Yanqing Lee
 • Liangyu Fu
 • Jennie Pu
 • Jianying Shou
 • Anna Xiong
 • Lei Jin

Publications Committee

 • Chair: Xiping Liu
 • Haoyong Lan
 • Hong Li
 • Sai Deng
 • Cindy Li

Public Relations/Fundraising Committee

 • Co-Chair: Grace Liu
 • Co-Chair: Jingshan Xiao
 • Crystal Chen
 • Weiling Liu
 • Edward Junhao Lim

Web Committee

 • Chair: Meng Qu
 • Weiling Liu
 • Jingjing Wu
 • Suzhen Chen
 • Nancy Schuler
 • Haoyong Lan
 • Yifan Huang

CALA Awards Committee & Subcommittees

Awards Committee

 • Co-Chair: Leping He
 • Co-Chair: Lei Jin

CALA Annual Best Book Award Subcommittee

 • Chair: Jennifer Woo
 • Daniel Xiao
 • Susen Shi
 • Jane Pan

Best Service Awards Subcommittee

 • Chair: Leping He
 • Min Tong
 • Jian Zhang
 • Kuei Chiu
 • Michael Huang
 • Susen Shi
 • Grace Liu

Best Research Awards Subcommittee

Jing Liao Award for the Best Research & Sheila Suen Lai Research Grant Award

 • Co-Chair: Zhihong Xu
 • Co-Chair: Feng-Ru Sheu
 • Li Sun
 • Jia He
 • Daniel Xiao
 • Cindy Li
 • Xijia Peng

Sally C. Tseng's Professional Development Grant

 • Chair: Yuan Li
 • Ying Xu
 • Xiaojie Duan
 • Crystal Chen
 • Susen Shi

Scholarship Subcommittee

Sheila Suen Lai Scholarship of Library & Information Science; CALA Scholarship of Library & Information Science; Huang Tso-ping and Wu Yao-yu Scholarship Memorial Fund; Lisa Zhao Scholarship Fund Current Students & New Librarians

 • Co-Chair: Lijuan Xu
 • Co-Chair: Qinghua Xu
 • Jia He
 • Susen Shi
 • Wei Zhang

CALA Conference Travel Grant

 • Co-Chair: Zeng Yang
 • Co-Chair: Yue Li
 • Rui Ge (Jeff)
 • Lei Jin
 • Feng-Ru Sheu
 • Raymond Wang

CALA Publications Subcommittees

International Journal of Librarianship (IJOL) (three-year appointment)

 • Co-Chair: Guoying Liu (IJOL Co-Editor-in-Chief)
 • Co-Chair: Editor Team

Newsletter

 • Chair: Esther De Leon (Editor)
 • Xiping Liu
 • Toan Lam-Sullivan

CALASYS

 • Co-Chair: Sai Deng
 • Co-Chair: Anna Xiong
 • Suzhen Chen
 • Weiling Liu
 • Haoyong Lan
 • Nancy Schuler
 • Yanhong Wang

Social Media

 • Co-Chair: Sai Deng
 • Co-Chair: Toan Lam-Sullivan
 • Angel Tang
 • Yan He

CALA Task Force

CALA/YALSA Taskforce

 • Co-Chair: Crystal Chen
 • Co-Chair: Melody Leung
 • Jennifer Woo
 • Christy Lau

CALA 50th anniversary taskforce

 • Co-Chair: Ray Pun
 • Co-Chair: Vincci Kwong
 • Sai Deng
 • Michael Bailou Huang
 • Susen Shi

CALA leadership development taskforce

 • Co-Chair: Yan He
 • Co-Chair: Lian Ruan
 • Angel Tang
 • Xiying Mi
 • Xiaocan Lucy Wang

CALA Representatives