Skip to main content

CALA Committees (2020-2021)

Assessment and Evaluation Committee

 • Chair: Xiaoyin Zhang
 • Jia Mi
 • Hui-Fen Chang
 • Yingqi Tang
 • Xiaocan Wang

Awards Committee

 • Chair: Leping He
 • Kuei Chiu

Sally C. Tseng's Professional Development Grant

 • Chair: Haipeng Li
 • Liana Zhou (MW)
 • Yuan Li (NE)
 • Xiaoli Li (NCA)
 • Ying Xu (SCA)

CALA Annual Best Book Award Subcommittee

Jing Liao Award for the Best Research &Sheila Suen Lai Research Grant Award

 • Co-Chair: Jen Woo
 • Co-Chair: Clara (Yuet)Tran
 • Joanne Chern

Best Research Awards

 • Co-Chair: Li Sun
 • Co-Chair: Feng-Ru Sheu
 • Zao Liu
 • Jessica Peng

Best Service Awards Subcommittee

 • Chair: Leping He
 • Kuei Chiu
 • Jian Zhang

CALA Conference Travel Grant

 • Co-Chair: Fu Zhuo
 • Co-Chair: Yan He
 • Jeannie Chen

Scholarship Subcommittees

Sheila Suen Lai Scholarship of Library & Information Science; CALA Scholarship of Library & Information Science; Huang Tso-ping and Wu Yao-yu Scholarship Memorial Fund; Lisa Zhao Scholarship Fund Current Students & New Librarians

 • Chair: Jen Woo
 • Melody Leung
 • Jianying Shou

Election Committee

 • Chair: Lian Ruan
 • Jie Huang
 • Xiaoyu Duan
 • Hong Li
 • Shuyi Liu
 • Runxiao Zhu
 • Meng Qu
 • Jingjing Wu

Web Committee

 • Chair: Jingshan Xiao
 • Weiling Liu
 • Jingjing Wu
 • Suzhen Chen
 • Meng Qu

Public Relations/Fundraising Committee

 • Co-Chair: Katherina Lee
 • Co-Chair: Ray Pun
 • Crystal Chen
 • Weiling Liu
 • Sai Deng

Conference Program Committee & Local Arrangement

 • Co-Chair: Wenli Gao
 • Co-Chair: Vincci Kwong
 • Jeannie Chen
 • Richard Hoang
 • Liping Song
 • Mingyan Li
 • Qi Chen

International Relations Committee

 • Co-Chair: Michael Huang
 • Co-Chair: Jiaxun Wu
 • Liya Deng
 • Hong Yao
 • Amy Jiang
 • Sharon Yang

Membership Committee

 • Co-Chair: XiaoyuDuan
 • Co-Chair: Ray Pun
 • Alison Wang
 • Qi Chen

Constitution and Bylaws Committee

 • Chair: Liya Deng
 • Zao Liu
 • Ya Wang

Handbook SubCommittee

 • Chair: Liya Deng
 • Zao Liu
 • Ya Wang

Nomination Committee

 • Chair: Fu Zhuo
 • NCA: Ray Pun
 • SCA: Kuei Chiu
 • GMA: Andrew Yanqing Lee
 • MW: Minhao Jiang
 • NE: Alvina Lai
 • SE: Jie He
 • SW: Jingshan Xiao
 • Canada: Guoying Liu

Publications Committee

 • Co-Chair: Guoying Liu (Editor-in-chief)
 • Co-Chair: Lei Jin
 • Mingyan Li
 • Sai Deng
 • Meng Qu
 • Hong Li

International Journal of Librarianship (IJOL)

 • Chair: Guoying Liu (IJOL Editor-in-Chief)
 • Editor Team

CALASYS

 • Co-Chair: Sai Deng
 • Co-Chair: Weiling Liu
 • Mingyan Li
 • Suzhen Chen
 • Meng Qu

Newsletter

 • Co-Chair: Xiying Mi (Co-Editor)
 • Co-Chair: Esther De-Leon (Co-Editor)
 • Richard Hoang

Social Media

 • Chair: Sai Deng
 • Esther De-Leon
 • Wen Nie Ng
 • Crystal Chen

Mentorship Program

 • Xingyu Liu
 • Yang Zeng