Skip to main content

Committees

Assessment and Evaluation Committee

 • Co-Chair: Anna Xiong
 • Co-Chair: Yan He
 • Wenli Gao
 • Jie Huang
 • Xiaocan Wang
 • Lijun Xue
 • Daisy Nip

Awards Committee

Oversees and advises all the subcommittees

 • Co-Chair: Leping He
 • Co-Chair: Wenli Gao

CALA Annual Best Book AwardSubcommittee

 • Co-Chair: Hilda LoGuan
 • Co-Chair: Li Sun
 • Daniel Xiao
 • Hong Li
 • Esther De Leon

ALA (CALA) Emerging Leadership Program Award

 • Chair: Handled by the Executive Committee

Best Research Awards

Jing Liao Award for the Best Research; Sheila Suen Lai Research Grant Award

 • Co-Chair: Sai Deng
 • Co-Chair: YipingWang
 • Daniel Xiao
 • Jia He
 • Jingshan Xiao

Best Service Awards Subcommittee

CALA Distinguished Service Award; Outstanding Library Leadership Award in Memory of Dr. Margaret Chang Fung

 • Co-Chair: Leping He
 • Co-Chair: Hanrong Wang
 • Daniel Xiao
 • Wei Peng
 • Li Sun

CALA President‘s Recognition Award

 • Chair: Handled by the Executive Committee

CALA Conference Travel Grant

Conference Travel Grant; Chapter President Conference Travel Grant; IFLA Grant

 • Co-Chair: Yongyi Song
 • Co-Chair: Wenli Gao
 • Leping He
 • Maggie Wang
 • Wen Nie Ng

Scholarship Subcommittees

Sheila Suen Lai Scholarship of Library & Information Science; CALA Scholarship of Library & Information Science; Huang Tso-ping and Wu Yao-yu Scholarship Memorial Fund; Lisa Zhao Scholarship Fund Current Students; Lisa Zhao Scholarship Fund New Librarians

 • Co-Chair: Yue Li
 • Co-Chair: Daniel Xiao
 • Jia He
 • Hanrong Wang
 • Zao Liu

Conference Program Committee

 • Chair: Fu Zhuo
 • Vincci Kwong
 • Toan Lam-Sullivan
 • Wenli Gao
 • Hilda LohGuan
 • Jeannie Chen

Local Arrangement Committee

 • Co-Chair: Yunshan Ye
 • Co-Chair: Andrew Lee

Constitution and Bylaws Committee

 • Chair: Hong Yao
 • Jie Huang
 • Liya Deng

Handbook SubCommittee

 • Chair: Liya Deng
 • Qinghua Xu
 • Xiaoyu Duan

Election Committee

 • Chair: Weiling Liu
 • Minhao Jiang
 • Meng Qu
 • Jingjing Wu
 • Min Tong
 • Yan He
 • Hong Li (goes by 'Li')
 • Shuyi Liu
 • Runxiao Zhu

International Relations Committee

 • Co-Chair: Michael Huang
 • Co-Chair: Yue Li
 • Wenli Gao
 • Katherina Lee
 • Wei Peng

Membership Committee

 • Co-Chair: Min Tong
 • Co-Chair: Lei Jin
 • Wei Peng
 • Jingjing Wu (Advisor)
 • Suzhen Chen
 • Lian Ruan (Ex-Officio)

Mentorship Program Committee

 • Chair: Qinghua Xu
 • Jingshan Xiao
 • Susen Shi

Nomination Committee

 • Chair: CALA Immediate Past President: Le Yang
 • NCA: Terry Barbara Carlson
 • SCA: Icy Smith
 • GMA: Yan He
 • MW: Yan He
 • NE: Clara Tran
 • SE: Yue Li
 • SW: Wenli Gao

Public Relations/Fundraising Committee

 • Co-Chair: Yuan Li
 • Co-Chair: Le Yang
 • Jia Mi
 • Lei Jin
 • Ray Pun

Publications Committee

 • Chair: Guoying Liu
 • Mingyan Li
 • Weiling Liu
 • Ray Pun
 • Sai Deng

International Journal of Librarianship (IJOL)

 • Chair: Guoying Liu (IJOL Editor-in-Chief)
 • Editor Team

CALASYS

 • Co-Chair: Mingyan Li
 • Co-Chair: Weiling Liu
 • Sai Deng
 • Suzhen Chen
 • Minhao Jiang

Newsletter

 • Chair: Ray Pun (Newsletter Co-Editor)
 • Yingqi Tang
 • Xiaoyu Duan
 • Xiying Mi

Social Media

 • Chair: Sai Deng
 • Jeannie Chen
 • Esther De-Leon

Web Committee

 • Co-Chair: Minhao Jiang
 • Co-Chair: Tiewei Liu
 • Co-Chair: Jingjing Wu
 • Meng Qu
 • Weiling Liu
 • Suzhen Chen

Representatives

Rep to JCLC

 • Qi Chen (2016-2019)
 • Lian Ruan (2016-2019)

Rep to ODLOS

 • Fu Zhuo (2019-2021)
 • Lian Ruan (2016-2019)

Rep to IFLA

 • Lian Ruan (2018-2019)
 • Shali Zhang (2016-2019)

Rep to LSC

 • Lian Ruan (2018-2020)
 • Michael Huang (2016-2019)

Rep to ALA Advocacy Coordinating

 • Yiping Wang (2016-2019)

Rep to Beijing Academic Library & Information System (BALIS)

 • Qi Chen (2018-2019)

Rep to Organizing Committee of the China-U.S. Library Conference

 • Ying Zhang (2018-2019)