__ (2016-2017) HERSTORY

HERSTORY (The Legal History of Chinese American Women): Yan He & Xi Chen: Co-chair

Yan He  hey@email.gwu.edu

Xi Chen xichen031@ucsd.edu

Runxiao Zhu Rzhu@oberlin.edu

Anlin Yang yanganlin@email.arizona.edu

Yiping Wang yiping4cala@gmail.com