Sheila Suen Lai Scholarship Recipients (1984 - 2014)

2014 Yuehua Zhao

2011 Pei Yu Lin

2010 Teresa Nesbitt

2009 Danitta Wong

2008 Stephen Chan

2005 Zhi Xian Yi

2006 Allan Cho

2004 Iva Seto

2002 Fei Yu

2001 Amy J. Chow

2000 Bin Li

1984  Ling Hwey Jeng