2015

Huang Tso-ping and Wu Yao-yu Research and Scholarships 

Dr. Lihong Zhou

Huang Tso-ping and Wu Yao-yu Scholarship Memorial Fund

Wenting Yu, 
Fangyuan Zhang