Editorial Board

OPS Editor-in-Chief

Suzhen Chen, (2016-2019) suzhen@hawaii.edu

OPS Assistant Editors:

Liangyu Fu, (2016-2019) liangyuf@umich.edu

Minhao Jiang, (2016-2019) minhao.jiang@wayne.edu

Xiaojie Duan, (2016-2019) xiaojie.duan@usm.edu

 

Note:
Judy Jeng is the Inaugural Editor-in-Chief, CALA OPS (2006-2009) jeng.judy@gmail.com
Xue-Ming Bao, the Editor-in-Chief, CALA OPS (2009-2012) baoxuemi@shu.edu