Editorial Board

OPS Editor-in-Chief

Sheau-yueh J. Chao, (2015-2018) sheau-yueh.chao@baruch.cuny.edu

OPS Assistant Editors:

David Hickey, (2015-2018) dhickey@uflib.ufl.edu

Ingrid Hsieh-Yee, (2015-2018) Hsiehyee@cua.edu

Note:
Judy Jeng is the Inaugural Editor-in-Chief, CALA OPS (2006-2009) jeng.judy@gmail.com
Xue-Ming Bao, the Editor-in-Chief, CALA OPS (2009-2012) baoxuemi@shu.edu