Skip to Content

_Election Ad Hoc Committee

 • 2013-2014
  • Li Fu (chair) ailifaha@gmail.com
  • Email-ballot Subcommittee:
  • Yuan Li
  • Wen-Ling Liu
  • Zheng (Jessica) Lu
  • Ying Zhang
  • Membership Subcommittee:
  • Jennifer Zhao
  • Fu Zhuo
  • Print-ballot Subcommittee:
  • Ying Xu
  • Yongyi Song
  • Maggie Wang
  • Systems Subcommittee:
  • Hong Ma
  • Yanhong Wang


book | by Dr. Radut