2011 CALA Election Candidates Bios and Statements

Vice President/President Elect

Maria Fung

Lisa Zhao

Board of Director

Qi Chen

Fu Li

Jie Huang

Shuyong Jian

Shu-hua Liu

Dajin Sun

Min Tong

Hong Wang

Joy Wang

Frank Xu