Skip to Content

Best Book Award Committee

 • 2014-2015
  • Sai Deng (co-chair) saideng@gmail.com
  • Jia Mi (co-chair) jmi@tcnj.edu
  • Judy Jeng jeng.judy@gmail.com
  • Haiying Qian haiying.qian@sos.mo.gov
  • Xiaoyan Zhou x.zhou@brooklynpubliclibrary.org

 book | by Dr. Radut