CALA's Huang Tso-ping and Wu Yao-yu Scholarship (U.S.A.), 2002-2011