*Election Committee

 

2019-2020

2018-2019

Weiling Liu weiling4cala@gmail.com (Chair)

2017-2018

Lian Ruan lruan@illinois.edu (Chair)