_Chinese-American Librarians Repository Taskforce

  • 2015-2014
  • Sharon Hu (Co-Chair) chu@csu.edu
  • Mingyan Li (Co-Chair) lilylmy@gmail.com
  • Weiling Liu
  • Shanshan Ming
  • Li Sun
  • Mei Wang
  • Le Yang
  • Xiuying Zou